Wednesday, November 2, 2022

Elaine Yiu 姚子羚

 Full NameElaine Yiu
Date of Birth21 November, 1980
Place of BirthHong Kong
OriginHong Kong
OccupationActress
Other NamesYao Ziling, Yao Zi-Ling, Yiu Tse-Lin, Yiu Wai-Ling
CompanyTVB

No comments:

Post a Comment